Overslaan en naar de inhoud gaan
Stripwinkelfavoriet

Stripwinkelfavoriet

Beste strip liefhebbers. We hebben het toevoegen en updaten van de stripalbums verbeterd. Echter moeten we hierdoor wel alles opnieuw importeren. Dit zal geleidelijk over de komende weken gebeuren. Houdt de site in de gaten als je je favoriete album(s) nog mist.

Over Stripwinkelfavoriet
Beste Stripliefhebber welkom in onze shop, Stripwinkelfavoriet is al 15 jaar een professionele internetwinkel die ook vele nieuwe titels in zijn assortiment heeft.
Uitgeverij Favoriet is een onderdeel van Stripwinkelfavoriet en brengt van Nederlandse tekenaars diverse albums uit. o.a. Jan van der Voo, Jan van Haasteren en Børge Ring.
Wij hebben geen interesse in ruiling of inkoop.
Afhalen of bezoek is niet mogelijk.
KvK nr. 50199854
BTW nr. NL119592083B01
met vriendelijke Stripgroeten,
Stripwinkelfavoriet
Figarostraat 12
7323 DC Apeldoorn

Verzendkosten
De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Richtlijnen verzendkosten - PostNL inclusief de degelijke kartonnen boekverpakking. Wij verzenden niet via Kiala of UPS. Afhalen of bezoek is niet mogelijk.
Op aanbiedingen zit uiteraard geen korting!
Nederland : 1 softcover = € 4,25
2 t/m 5 softcovers = € 4,25
Nederland : 1 hardcover = € 4,25
Boven de € 75,00 aankoop zijn de verzendkosten binnen Nederland gratis.
België : 1 softcover = € 10,00
2 t/m 5 softcovers = € 10,00
België : 1 hardcover = € 10,00
Richtlijnen voor verzendkosten naar België :
2 t/m 5 kg. = € 19,50
5 t/m 10 kg. = € 25,00
10 t/m 20 kg. = € 34,00
Informeer voor meerdere Hardcovers naar de verzendkosten. Zijn het meerdere albums, beeldjes of stripverzamelitems dan geldt pakketpost, voor Nederland is dat tot 10 kg. = € 7,25
Stripliefhebbers uit België en buitenland informeer voor de zekerheid naar de verzend / pakketkosten.
Verzending wordt uitsluitend via PostNL servicepunt verstuurd.Retourzendingen zijn niet mogelijk.
Disclaimer: Alle vermelde tarieven onder voorbehoud van typefouten in geval van twijfel geldt ten alle tijde het werkelijk gewicht van het pakket als bindend tarief.

Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stripwinkelfavoriet zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding houdt in dat U deze leveringsvoorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 De toepasselijkheid van Uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien U naar die voorwaarden verwijst in een tot ons gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stripwinkelfavoriet worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Stripwinkelfavoriet ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Stripwinkelfavoriet zijn vrijblijvend. Stripwinkelfavoriet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stripwinkelfavoriet. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stripwinkelfavoriet dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door aanmelding c.q. bestelling door U bij ons, per internet of e-mail. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor U met zich mee dat U de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betaling- of andersoortige) verplichtingen accepteert en U derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.
3.3 Betaling kan geschieden per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Stripwinkelfavoriet.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt Uw bestelling.
3.5 Indien U met enige betaling in gebreke bent, is Stripwinkelfavoriet gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent U gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stripwinkelfavoriet.
Artikel 4. Levering
4.1 De door Stripwinkelfavoriet opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft U geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht Uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van U redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat U de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan U.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien U al hetgeen U op grond van enige overeenkomst aan Stripwinkelfavoriet verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op U over.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en reclamatie
6.1 U bent verplicht om te onderzoeken of de producten bij aflevering aan de overeenkomst beantwoorden. Als de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient U ons zo snel mogelijk en maximaal 4 dagen na aflevering van de producten, schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
6.2 Indien de geleverde producten daadwerkelijk niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Stripwinkelfavoriet de keuze om de producten te vervangen of het factuurbedrag te restitueren.
Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten met Stripwinkelfavoriet alsmede op deze leveringsvoorwaarden.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Nederland https://prf.hn/click/camref:1101l5eML/destination:https%3A%2F%2Fwww.lastdodo.nl%2Fshop%2Finfo%2FStripwinkelfavoriet